CẢNH QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC TĂNG BẠT HỔ

That's my school! Dear Tang Bat Ho Primary School

Tổng số lớp: 27

Tổng số học sinh: 893

Tổng số Phòng học: 34

Tổng số phòng làm việc, phòng chức năng: 04

Nhà ăn tiêu chuẩn với sức chứa: 600 em