BỔ SUNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC TĂNG BẠT HỔ ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Ngày 26/3/2022, hiruj trưởng Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ ban hành Kế hoạch bổ sung về Chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Theo đó, đến năm 2023 trường hoàn thành các hạng mục, đảm bảo các điều kiện đề nghị Tỉnh kiểm tra công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu cấp độ 3 và trường Tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2.